top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Definities
  a. Dienstverlener: Kimberley Ardaseer, eenmanszaak, te Zoetermeer, KvK-nummer 74267256;
  b. Dienstafnemer: de persoon die een behandeling of product van Dienstverlener afneemt;
  c. Behandeling: een 1 op1 sessie (zoals; massage, intuïtieve sessie), een groepsactiviteit (zoals “sound bath”), een persoonlijk traject of een daaraan verwante dienst;
  d. Product: een aan een behandeling gerelateerd product;
  e. Overmacht: een niet aan Dienstverlener toerekenbare oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, stroom- of internetstoring, terrorisme, extreme file, extreem weer, pandemie, epidemie), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van Dienstverlener kan worden gevergd;
  f. Schriftelijk: per brief, e-mail, contactformulier via de website, whatsappbericht.
   

 2. Algemene afspraken
  a. Een afspraak met Dienstverlener komt schriftelijk tot stand. Een persoonlijk traject wordt na een intakegesprek op hoofdlijnen (globaal) vooraf schriftelijk overeengekomen.
  b. De afspraken over een behandeling, deze algemene voorwaarden en nadere, schriftelijke afspraken vormen één geheel. Bij tegenstrijdigheid geldt de laatste schriftelijke afspraak.
  c. Dienstverlener verricht de behandeling binnen het kader dat dienstafnemer opgeeft, maar verder zelfstandig en naar eigen inzicht en als een zorgvuldig, professioneel en deskundig behandelaar.
  d. Bij acuut fysiek of psychisch lijden dient dienstafnemer een arts of psycholoog te raadplegen; de door dienstverlener geleverde diensten zijn hier geen vervanging voor.
  e. Dienstverlener onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses en claimt niet te kunnen genezen.
  f. Bij het wijzigen van de (medische) situatie is dienstafnemer zelf verantwoordelijk voor het doorgeven hiervan voor ingeplande afspraak.​
  g. Dienstverlener adviseert nooit medisch, met medicijnen te stoppen, deze te verminderen of door andere substanties te vervangen. Voorgeschreven medicatie is altijd de verantwoordelijkheid van de voorschrijver. Dienstverlener kan dienstafnemer doorverwijzen naar een arts of therapeut.
  h. Dienstverlener verricht een inspanningsverplichting naar beste inzicht en vermogen. Dienstafnemer weet en erkent dat de uitkomsten mede afhankelijk zijn van de inzet van dienstafnemer en van veel andere factoren, waardoor geen sprake kan zijn van een gegarandeerd resultaat.
  i. Onder deze omstandigheden bij dienstafnemer (ook wel contra-indicaties genoemd), mag Dienstverlener een behandeling weigeren:
  Bij lichaamswerk en/of massage: in geval van koorts, griep, verkoudheid, hartklachten, besmettelijke aandoeningen, trombose, kanker, extreme vermoeidheid, zwangerschap in de eerste drie maanden.
  Bij intuïtieve sessie; in geval van zwangerschap in de eerste drie maanden.
  Bij een 1:1 traject of losse sessie: bij twijfel wegens het onder behandeling zijn van een arts of therapeut. Dienstverlener zal in die gevallen een vervallen behandeling niet in rekening brengen.
  j. Het staat Dienstverlener vrij om een aanvragende dienstafnemer, naar eigen oordeel, zonder verantwoording daarvoor af te hoeven leggen, geen aanbod te doen.
  k. Bij tijdelijke overmacht komt Dienstverlener de overeengekomen verplichtingen zo goed mogelijk na. Dienstafnemer en Dienstverlener kunnen na overmacht de afspraken herzien.
  l. Bij meerwerk mag Dienstverlener factureren conform wel overeengekomen behandelingen.
   

 3. Vertrouwelijkheid, privacy, hygiëne,  en respect
  a. Dienstverlener behandelt op basis van vertrouwen, veiligheid en wederzijds respect.
  b. Dienstverlener gaat uiterst zorgvuldig om met de vertrouwelijke informatie (waaronder persoonsgegevens) van dienstafnemer en deelt deze alleen met derden als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de afspraken. Dienstverlener publiceert op haar website een aparte privacyverklaring
   

 4. Annulering
  a. Annuleren door dienstafnemer kan alleen schriftelijk en geldt alleen als Dienstverlener het annuleren schriftelijk heeft bevestigd.
  b. Als geen sprake is van verzetten van een afspraak en als Dienstverlener niet meer in staat is om een vervangende dienstafnemer te regelen, mag Dienstverlener het volgende factureren:
  - 100% van het bedrag voor de overeengekomen behandeling als later dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip wordt geannuleerd of als dienstafnemer niet verschijnt op de afspraak.
  50% van het bedrag voor de overeengekomen behandeling als tussen de 48 en 72 uur voor het afgesproken tijdstip wordt geannuleerd;
  0% als eerder dan 72 uur voor de overeengekomen behandeling wordt geannuleerd.
  c. In plaats van annuleren mag dienstafnemer ook een andere persoon gebruik laten maken van een behandeling.
   

 5. Betaling en kosten
  a. Dienstverlener mag vragen om vooruitbetaling of digitale betaling direct na een behandeling.
  b. Betaling in termijnen wordt vooraf schriftelijk vastgelegd.
  c. Bij niet tijdige betaling kan Dienstverlener de behandeling stoppen en conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten 15% (minimaal EUR 40,00) per te laat betaalde factuur in rekening brengen, en daarna incassokosten en/of proceskosten en/of wettelijke rente.​
   

 6. Beperking aansprakelijkheid, klachten, toepasselijk recht
  a. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat dienstafnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt aan Dienstverlener (bijvoorbeeld blessures, allergieën, medicijngebruik, overige relevante medische of gezondheidsinformatie).
  b. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade of negatieve gezondheidsgevolgen die zijn ontstaan door het niet opvolgen van afspraken, adviezen of instructies door dienstafnemer.
  c. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.
  d. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of bezittingen van dienstafnemer bij, op of rond het terrein of de woning van Dienstverlener of de plaats van de behandeling.
  e. Dienstverlener kan alleen aansprakelijk zijn voor directe schade (niet voor indirecte schade zoals gevolg-schade, inkomensschade of gederfde winst) als gevolg van grove nalatigheid of opzet, van Dienstverlener.
  f. De totale aansprakelijkheid van Dienstverlener is nooit meer dan het laagste van deze bedragen: 
  (1) het tot dan toe betaalde bedrag van de behandeling,
  (2)  het bedrag van de aansprakelijkheidsverzekeraar van Dienstverlener plus eigen risico
  (3) EUR 1.000,00.
  g. Na elke behandeling vindt een korte mondelinge evaluatie plaats.
  h. Bij een klacht wendt dienstafnemer zich eerst tot Dienstverlener, binnen een redelijke tijd, bij voorkeur binnen vijf werkdagen na het ontstaan van de klacht. Dienstverlener krijgt dan voldoende tijd en gelegenheid om de oorzaak van de klacht te onderzoeken en de oorzaak hiervan weg te nemen of te herstellen. Wordt de klacht dan niet naar behoren afgehandeld, dan kan dienstafnemer zich wenden tot het klachtenportaal zorg via een e-mal aan info@klachtenportaalzorg of via het klachtenformulier op www.klachtenportaalzorg.nl.
  i. Op de verhouding Dienstverlener – dienstafnemer is Nederlands recht van toepassing.

bottom of page